ถนน (42%, 42 votes)

ไฟฟ้า (20%, 20 votes)

น้ำประปา (19%, 19 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (4%, 4 votes)

สวัสดิการประชาชน (6%, 6 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (10%, 10 votes)

                    101